فیه ما فیه /12

فیه ما فیه

سوال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد؟ یک جواب آن که گفتیم جان نماز به از نماز مع تقریره، جواب دوم که ایمان به از نمازست زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد و تفضیلی دیگر است ایمان را بر نماز که ایمان به هیچ عذری ساقط نشود و رخصت تأخیر نباشد و ایمان بی نماز منفعت کند و نماز بی ایمان منفعت نکند، همچون نماز منافقان و نماز در هر دینی نوع دیگری ست و ایمان به هیچ دینی تبدل نگیرد. احوال او و قبله او و غیره متبدل نگردد و فرقهای دیگر هست به قدر جذب مستمع ظاهر شود. مستمع همچون آردست پیش خمیرکننده، کلام همچون آبست در آرد.آن قدر آرد ریزد که صلاح اوست.

چشمم بد گر کس نگرد من چه کنم               از خود گله کن که روشناییش توی

چشمم بد گر کس نگرد یعنی مستمع دیگر جوید جز تو من چه کنم روشناییش توی بدین سبب که تو با توی از خود نرهیده ای تا روشناییت صدهزار تو بودی.

/ 6 نظر / 28 بازدید
میم . ب . مهاجر

حسن به حرف این فریباهه گوش ندیا! فریبت می ده! من خودم گوش دادم فریب خوردم![فرشته]

مرند

سلام حسن عیدت مبارک

خوانده شده

خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

مردآرام

در انزوا تنها آرزویم دوام آوردن و تمام نشدن بود. در انزوا خودم را به دو نیمه تقسیم کرده بودم تا یکی محک بزند این خودم را و دیگری آن خودم را. در انتها فهمیدم که باید یک خود واحد باشم.یک خود که او را دوست دارد. لی لی کنان در کنار او می دود.بستنی می خورد و از ته دل قهقه می زند. اما این او کیست؟ آیا همین پسربچه6ساله ای که در ذهنم زندگی می کند نیست؟ در انزوا یاد گرفتم که:«پر سیمرغی بکارم نمیاد-قصه نگو-!! من خودم،خودم باید طلسم دیو رو بشکنم» به یاد حسین کرد شبستری در برابر دیو شش سر تنهایی قداره کشیدم و از پای در آوردمش. «گرامیش دارید و توشه خورید***چو پرورده شد تن،روان پرورید» دست گذاشتم روی زانوهایم،بلند شدم و جشن گرفتم این شناخت از خودم را. اما اگر زانو نداشتم... *** یک هفته بعد... دوستان خوب مردآرام دیگر آرزوی مرد آرام این است که نه مرد باشد نه آرام،یک درخت سبز باشد بی غرور. تا بتواند قد بکشد و برود تا اوج فواره. دعوتتان می کنم به خواندن و نظر دادن درباره داستان«زانو بزن» یادتان باشد: «جز از کهتری نیست آیین من***مباد آز و گردن کشی دین من» چون: «بزرگی

نماز

نماز بی ایمان منفعت نکند.. خود دانید. حواست باشه! راستی از اصفهون چه خبر

باران

سلام! ممنون که دوباره ما رو با فیه ما فیه آشتی دادید. از تابستون پیش دیگه نخونده بودمش...