نثری شبیه شعر شاید

حرفی گلویم گیر کرده است

حرفی شبیه شعر

غزل مثل غزال

سپید مثل تو

حرفی شبیه نثر منشآت قائم مقام

آهنگین

بالابلند

مثل راه رفتن زنی در میدان مین

بغضی گلویم گیر کرده است

مثل هق هق برون نامده ی مردی

هنگامی که دردی درونش متولد می شود

مثل دردمندی گنگی خواب دیده

و عالم همه ... نه

من لال و کرم

....

(همین طوری یکهو در 10 دقیقه/ اولین روز رجب/ همراه با اندوه روزه نبودن)

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید