یاد روز الست

آسمان بار امانت نتوانست کشید

شعرناگفته/شعر من از زبان دیگران

نه! کاری به کار عشق ندارم!                        من هیچ چیز و هیچ کسی را                                                     دیگر                                                             دراین زمانه دوست ندارم انگار این روزگار چشم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
12 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست